«Табиғатты пайдалану және геоақпараттық жүйелер технологиясы» ғылыми-зерттеу» зертханасы

Докторантар, магистрантар және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге және ЭРА, Mapinfo Professional 10, Arc Gis, Surfer бағдарламаларының көмегімен қажетті есептеулерді орындауға, модельдеу және экологиялық картаға түсіруге арналған.

«Экологиялық сынақ зертханасы»

Атмосфералық ауада, ауыз суы, ақаба су, теңіз суы сынамаларынқ алу мен талдау жүргізуге, радиологиялық зерттеулер мен гамма-сьемка, топырақ пен шөгінді түптік жыныстар сынамасын талдауға және зерттелетін нысанның микроклиматын анықтауға арналған. Зертхана екі бөлімнен тұрады: атмосфералық ауаны талдау және радиология және су мен топырақ сынамаларын талдау бөлімі.

«Өндірістік экология және химиялық технологиялар» ғылыми-зерттеу зертханасы

Қоршаған орта объектілерінің жай-күйін мониторингілеу және бағалау үшін «Экологиялық мониторинг», «Топырақтану», «Су ресурстарын қорғау» пәндері бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған.

«Мұнайдың химиясы мен физикасы» зертханасы

Органикалық заттардың химиясы мен физикасы, Көмірсутек шикізатын өңдеу технологиясы, Органикалық және мұнай-химиялық өндіріс технологиясы, Органикалық заттар өндірісіне  техникалық бақылау пәндері бойынша зертханалық сабақтар жүргізіледі. Мұнай және мұнай өнімдерінің физико-химиялық қасиеттері мен фракциялық құрамын анықтауға арналған.

«Физколлоидтық химия» зертханасы

Физколлоидтық химия зертханасында тепе-тең және тепе-тең емес жүйелерді талдаудың физикалық және термодинамикалықәдістерін,кинетика және катализ теориясын,сондай-ақ электрохимияның зертханалық жұмыстарын жүргізуге арналған. Зертханада калориметриялық, термиялық, потенциометрлік, эбулоскопиялық, газометрлік талдау әдістері жүргізіледі.

«Экология және химиялық анализ» зертханасы

Талдаудың химиялық және физикалық-химиялық әдістерін қолдана отырып, түрлі компоненттерге сапалық және сандық талдаулар жүргізуге арналған.  Заттың құрамындағы катиондар мен аниондарды анықтау сапалық талдау әдістерін қолданып, сондай-ақ заттың мөлшерлік құрамын анықтау гравиметриялық, титриметриялық әдістерді қолданып жүргізіледі.

«Органикалық химия және полимерлер» зертханасы

Зертхана заттардың бөлу және тазарту, органикалық қосылыстарды әртүрлі әдістермен талдау және синтездеуге арналған. Бұл зертханада органикалық заттарды тазалау әдістері: айдау, экстракция, қайта айдау, кристалдау әдістері жасалады.

«Жалпы химиялық технология» зертханасы

Жалпы химиялық технология зертханасы бейорганикалық және органикалық өндірістің негізгі өнімдерін алумен байланысты тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған. Жалпы химиялық технология зертханасы әртүрлі реакциялық, электр қыздырғыш және бақылау-өлшеу құрал-жабдықтарымен жабдықталуымен және еңбекті көп қажет ететін және мұқият құрастыруды талап ететін қондырғылармен  өзара байланысты болғандықтан, күрделі химиялық зертханалардың бірі болып табылады.

«Жалпы және бейорганикалық химия» зертханасы

Химиялық элементтер мен олардың бейорганикалық қосылыстарының реакциялық қабілеті мен қасиеттерінің зертханалық жұмыстарын жүргізуге арналған. Зертханада жалпы және бейорганикалық химияның негізгі заңдары бойынша зертханалық жұмыстар жүргізіледі: Кипп аппаратында газ тәрізді заттардың молекулалық массасын анықтау, кальциметрде металдардың эквивалентті молярлық массасын анықтау, заттардың тотығу-тотықсыздану қасиеттері және т. б. қасиеттері анықталады.

Добавить комментарий