«Машина жасау» кафедрасы

«Дәнекерлеу технологиясы» зертханасы

Зертхананы тағайындау мақсаты: арнайы жабдықтармен жұмыс істей білу, дәнекерлеу жұмыстарын орындау үшін құрал-саймандарды, құрал-саймандарды іріктеу, жабдықтарды қауіпсіз пайдалану ережелері және өндірістік жұмыс кезінде өндірістік жағдайларды пайдалана білу.

«Металл кесетін станоктар мен аспаптар» зертханасы

Лабораторияның тағайындалу мақсаты: металл кесетін станоктар бойынша іс-шараларды көрсету; станоктардың кинематикасынан танысу; токарь, бұрғылау, фрезерлік, тегістеу және басқа станоктарда пайдаланылатын стандартты құрал үлгісінде бағдарлау; қарапайым беттерді (тегіс, цилиндрлік, конустық), эвольвентті тістерді, жұдырықшаларды және т. б. өңдеу бойынша металл кесетін жабдықтардың негізгі типтерінің технологиялық мүмкіндіктерімен танысу; металл кесетін станоктарда жоғары өнімді өңдеуді қамтамасыз ету жолдары туралы және олардың түрлері туралы автоматтандыру.

«Өзара алмастыру және стандарттау негіздері» зертханасы

Калибр-тығынның атқарушылық өлшемдерін есептеу әдістемесін ұсынуға, әртүрлі қосылыстардың шақтамалары мен қондыруларын есептеу әдістемелерімен және өлшеу әдістері мен құралдарын таңдау қағидаларымен танысуға, өлшеу нәтижелерін талдау және өңдеу жүргізуге арналған.

«Мұнай кәсіпшілігі жабдықтары» зертханасы

Мұнай кәсіпшілігі жабдығының бөлшектері мен тораптарын пайдалану, диагностикалау және жөндеу, бөлшектеу – құрастыру жөніндегі іс-шараларды анықтауға арналған.

«Машина бөлшектері және қолданбалы механика» зертханасы

Зертхананың тағайындалу мақсаты: редуктордың құрылымын және оның жекелеген элементтерін, атап айтқанда тісті доңғалақтардың, біліктердің және олардың тіректерінің құрылымымен, қақпақтардың тығыздалуымен, редуктор корпусымен танысу;редуктор корпусындағы май деңгейін бақылауға арналған айлабұйымдарды зерттеу; алынған нәтижелерді салыстыру және талдау.

«Тасымалдауды ұйымдастыру» зертханасы

«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» білім беру бағдарламасы бойынша топтық тәжірибелік сабақтарды өткізуге, сондай-ақ оқушылардың станса бойынша кезекшінің, пойыз диспетчерінің және жүкті қабылдап-тапсырушының жұмыс дағдыларын меңгеруіне арналған.

«Материалтану. Құрылымдық материалдар технологиясы» зертханасы

Материалдардың құрамы мен өңдеу шарттарына байланысты олардың құрылысы мен қасиеттерін анықтайтын жұмыстарды жүргізуге және заңдылықтарды зерттеуге арналған.

«Көліктік техникасы және технологиялары» оқу-ғылыми зертханасы

Зертхана автомобильдің жалпы құрылысын, оның негізгі тораптарының, механизмдерінің, агрегаттары мен жүйелерінің құрылымын зерттеу бойынша теориялық, тәжірибелік және зертханалық жұмыстар кешенін жүргізуге, сондай-ақ автомобильді диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша бастапқы дағдыларды қалыптастыруға арналған.

Leave a Reply