«Экология және геология» кафедрасы

Инжиниринг табыстарына бастаушы бол!

"Экология және геология" кафедрасы

6В05201-Экология білім беру бағдарламасының миссиясы қоғам игілігі үшін зияткерлік, кәсіби және ерікті әлеуеті бар қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша кадрлар даярлау болып табылады.

6В05201–Экология білім беру бағдарламасы экологиялық мониторинг қызметін тиімді және жауапты басқару мен жоспарлауға жәрдемдесу, табиғи ортаның сапасын және адам денсаулығын кешенді және интеграцияланған фундаментте бақылау мақсатында жаратылыстану бакалаврларын дайындауға арналған.

6В05201 — Экология білім беру бағдарламасы аймақты қоршаған ортаның сапасын қамтамасыз етуге, бұзылған экожүйелерді қалпына келтіруге, аймақтың экологиялық процестерін зерттеуге және табиғи объектілер функциясының өзгеруіне мониторинг жүргізуге тартылған мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған.

6В05201– «Экология» көрінісі: түлектердің өз мамандықтары бойынша неғұрлым тез жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету үшін еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру.

6В05201-«Экология» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру бағдарламасың  миссиясы — өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа формациядағы кәсіби-құзыретті мамандарды даярлау.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»  білім беру бағдарламасы техносфераның қауіпсіз және экологиялық таза жұмыс істеуін, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды, апаттар мен апаттардың себептерін болжауды және жоюды қамтамасыз ететін мамандарды дайындайды.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»   білім беру бағдарламасың көрінісі:  өнеркәсіпте, экономикада және қоғамдағы өмір қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау алдында тұрған жаһандық міндеттер үшін инновациялық білім беру және зерттеу шешімдерін ұсынатын білікті кадрларды даярлау.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»    білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге: қызмет көрсету саласындағы бакалавр дәрежесі беріледі.

7М05201 –«Экология» білім беру бағдарламасың миссиясы — қазіргі заманғы экология мен табиғатты пайдаланудың жаңа бағыттары туралы түсініктері бар және алынған білімді ғылыми-практикалық және білім беру қызметінде қолдануға қабілетті, табиғатты пайдалану саласында іргелі және қолданбалы экология бойынша білімі бар магистрлерді дайындау.

7М05201 –«Экология» білім беру бағдарламасы қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету саласында магистрлерді дайындайды, сондай-ақ жоғары оқу орындарында кәсіби қызметті нәтижелі жүзеге асыруға, ғылыми зерттеу институттары мен кәсіпорындарында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті, қоршаған ортаны қорғау саласында жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби кадрларды даярлауды жүзеге асырады.

7М05201 –«Экология» білім беру бағдарламасың көрінісі:  флора мен фаунаның, судың, ауаның, топырақтың жағдайын бақылауды жүзеге асыратын экологиялық маман даярлау; қоршаған ортаның адам денсаулығына әсерін, ықтимал және экологиялық қауіптің көздерін анықтайды; олардың ауқымын, залалын анықтайды.

7М05201 — «Экология» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге жаратылыстану ғылымдарының магистрі  ғылыми дәреже беріледі.

8D05201-«Экология» білім беру бағдарламасың миссиясы — іргелі білім беру, әдістемелік және зерттеу дағдылары және экологиялық пәндерді тереңдетіп зерттеуге ие (PhD) философия докторын дайындау.

8D05201- «Экология» білім беру бағдарламасы докторанттарға ел заңнамасы талаптарына сәйкес кәсіптік (жобалық, зерттеу, коммуникациялық, ұйымдастырушылық, басқарушылық, сыни сарапшы, педагогикалық) құзіреттіліктерді практикалық іс-әрекетте (жобалау, зерттеу, байланыс, ұйымдастырушылық) іске асыру дағдыларын дамытуды үйретеді.

8D05201- «Экология» білім беру бағдарламасың көрінісі:   экология, табиғатты қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану, адамгершілік мәдениетті игеру, адам, қоғам, қоршаған орта, ойлау мәдениеті мен өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра алатын этикалық және құқықтық нормалар саласындағы білікті кадрларды даярлау.

8D05201 — «Экология» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге PhD философия докторы дәрежесі беріледі.

6В07208 — » Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»  білім беру бағдарламасының миссиясы — геология саласында өзін-өзі дамытуға және сапалы білімді, іскерлікті және дағдыларды жетілдіруге қабілетті жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, резервуарлар бойынша креативті инженерлерді даярлау болып табылады.

6В07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» білім беру бағдарламасы жұмыс берушілерге өз жұмысын орындауға дайын білімді мамандардың ұсынысын және еуропалық, ұлттық, салалық біліктілік шеңберіне сәйкес келетін талаптар негізінде білім беру бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз етеді.

6В07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» дайындық бағыты бойынша білім беру бағдарламасы геология саласында бакалаврларды дайындау бағдарламасы болып табылады.

 

6В07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» көрінісі — далалық және далалық геологиялық жұмыстарды жүргізу, кәсіби қызмет объектілерін геологиялық зерттеу бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жобалау және жүргізу, кешенді және мамандандырылған геологиялық жұмыстардың нәтижелерін өңдеу және ресімдеу, өндіру жұмыстарына және жалпы жер қойнауын пайдалануға геологиялық қызмет көрсету.

 

6В07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге  техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

7М07208 — » Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»  білім беру бағдарламасының  миссиясы — геология саласында терең білімі, дағдылары мен қабілеті, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қабілеті, жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін өңірдің геологиясы және ҚР саласында практикалық қызметке енгізу қабілеті бар бәсекеге қабілетті геолог-модельерлерді даярлау.

7М07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» көрінісі — жоғары оқу орындары мен колледждерде сабақ беру үшін жоғары сыныпты мамандар даярлау; Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау саласында ғылыми-зерттеу қызметі үшін жоғары сыныпты мамандар даярлау; жер қойнауын геологиялық зерттеумен және геокарт жасауда және компьютерлік картографиялауда озық технологияларды әзірлеумен, сондай-ақ кен түзу процестерін модельдеумен және жер қыртысының геологиялық-құрылымдық элементтерін дамытумен айналысатын кәсіпорындар мен ұйымдардың әртүрлі буындарының басшыларын даярлау.

7М07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге  техника ғылымдарының магистрі дәрежесі беріледі.

8D07208 — » Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»  білім беру бағдарламасының  миссиясы — гидрогеология, инженерлік геология, петрофизика, қатты пайдалы қазбалар геологиясы сияқты іргелі оқу-әдістемелік және зерттеу қабілеттері мен пәндерін тереңдете отырып, философия докторын (PhD) даярлау.

8D07208 — » Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»  білім беру бағдарламасы — қазіргі кезеңде және ұзақ мерзімді перспективада мемлекеттің экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жер қойнауын геологиялық зерттеудің, минералдық шикізат базасын ұтымды пайдалану мен толықтырудың тиімді мемлекеттік жүйесін қалыптастыру.

8D07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» көрінісі – жас және орта жастағы жоғары білікті мамандарды – инженерлер, ғалымдар, экономистер және басқарушыларды даярлау.

8D 07208 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге  философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі беріледі.

Leave a Reply