Қосымшаларды жобалаудағы заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

1. Ғылыми зерттеу жұмысы «Ақпаратты қорғаудың математикалық әдістері және ақпараттық қауіпсіздік»

 Мақсаты: Шабуыл және қорғау процесінің параметрлері мен сипаттамаларының өзгеруін ескере отырып, динамикалық қарсы тұру жағдайында оңтайлы шешімдерді іздеу әдістерін әзірлеу.

Жұмыс нәтижелері және олардың жаңалығы.

Ақпараттық саланың дамуына қарай бүкіл әлемде ақпараттық жүйелердің жұмысына деструктивті араласуға әрекет ету жиілігі де ұлғаюда. Тиісінше мемлекеттік және жеке ақпараттандыру объектілерінде ақпараттың таралып кетуінен ықтимал залал да өседі. Нәтижесінде — ақпаратты қорғау жүйесін күрделендіріп, олардың құнын арттыру. Бұл жағдайда ақпаратты қорғау міндеті аса маңызды және өзекті болып табылады.

Күтілетін нәтижелер:

  1. Ақпаратты қорғау ресурстарын басқарудың қазіргі математикалық модельдерін, оңтайландырудың теориялық-ойын әдістерін талдау және зерттеу есептерін негіздеу.
  2. Ақпаратты қорғау ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру үшін математикалық модельдер мен инвестициялық әдістерді әзірлеу.
  3. Шабуыл және қорғау процесінің параметрлері мен сипаттамаларының өзгеруін ескере отырып, динамикалық қарсы тұру жағдайында оңтайлы шешімдерді іздеу әдістерін әзірлеу.
  4. Процестерді іске асыру модельдерін әзірлеу

Жұмыс жетекшісі: т.ғ.к., ассоциированный профессор Жумадилова М.Б.

2. Ғылыми зерттеу жұмысы «Қосымшаларды жобалаудағы заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялар»

Мақсаты: Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (АКТ) қолданбалы дизайндағы мүмкіндіктерін зерттеу ғылым мен өндірістің көптеген салалары үшін өзекті тақырып болып табылады.

Жұмыс нәтижелері және олардың жаңалығы.

Зерттеу барысында келесі негізгі нәтижелер алынды:

1.Дискретті-үзіліссіз нысандарды сипаттауға арналған ресми тіл әзірленді, ол жалпыланған «элемент» дизайнын енгізу арқылы статикалық және динамикалық нысандардың дисплейлерін біріктіруді қамтамасыз етеді.

  1. Тілдік құралдардың ортогоналдығына байланысты минималды күрделіліктің синтаксистік құрылымын алуға мүмкіндік беретін күрделі жүйелерді ресми сипаттау үшін арнайы математикалық бағдарлама жасалды.
  2. Зерттелетін объектілердің параллелділігін ескеретін және арнайы бағдарламалық қамтамасыздандырудың кластық жүйесін автоматтандырылған түрде құруды қамтамасыз ететін тілдік құрылымдарды өңдеудің алгоритмдері жасалды.

4.Жоғары деңгейлі тілдік конструкцияларды арнайы автоматтандыру құралдарымен интеграциялау негізінде күрделі объектілерді зерттеуге арналған арнайы бағдарламалық жасақтаманы құруға арналған құралдар енгізілді, бұл зерттеу кешендерін құру процесінің күрделілігін төмендетеді.

  1. Бағдарламалық жасақтаманың арнайы пакеті іске қосылды, ол күрделі жүйенің жұмысын формальды түрде сипаттауға мүмкіндік береді және оның ішкі құрылымын құру үшін автоматтандыруды, сонымен қатар жеке элементтердің сигналдармен және оның ішіндегі деректердің өзара әрекеттесуімен және өңделуімен қамтамасыз етеді.
  2. Зерттеу нәтижелерін кешенді таратылған клиент-серверлік компьютерлік жүйенің жұмысын талдау құралы ретінде енгізу оның құрылымын оңтайландыруға, жауап беру уақытын қысқартуға, сонымен бірге оны жүргізуді жеңілдетуге мүмкіндік берді.

Жұмыс жетекшілер: т. ғ.к.  Ахметов Б.Б.,  доктор PhD  Картбаев А. Ж.

Leave a Reply