Шулы шеткі жолақтарды құру үшін макрошероховатты беті бар жол жабындарын орнату үшін қиыршық тас бөлгіштерді қолданудың тиімділігін арттыру және функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту

1. Қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмысы ҚР БҒМ «Шулы шеткі жолақтарды құру үшін макрошероховатты беті бар жол жабындарын орнату үшін қиыршық тас бөлгіштерді қолданудың тиімділігін арттыру және функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту»

 Жүргізілген зерттеулердің мақсаты практикалық тәжірибе негізінде автомобиль жолдарының кедір-бұдырлы қабаттары құрылысының тиімділігі мен сапасын арттыру, процестің негізгі ерекшеліктерін жүйелеу және талдау, әртүрлі табиғаттағы басым факторлар мен параметрлер, аналитикалық зерттеулер нәтижелерінің салыстырмалылығы, есептеу және заттай эксперименттер, кедір-бұдырлы қабаттың құрылысын жобалау кезінде ұтымды есептеу схемасын анықтау, Тұтқыр және қиыршықтасты синхронды бөлу тәсілін жетілдіру және өңдеу болды.

Міндеттері: 1. Автоматтандырылған жол көлік-технологиялық манипуляторы ретінде қарастырылатын еркіндік дәрежелерінің негізінде қиыршықтас бөлгішке арналған жалпыланған технологиялық координаттардың математикалық моделін әзірлеу.

  1. Шудың шулы жолақтарын орнату үшін қолданылатын өздігінен тоқтайтын гидроцилиндрдің және таратқыштың жұмыс органының қозғалуының аналитикалық тәуелділігін шығару.

Жұмыс жетекшісі: т.ғ.к., доцент Табылов А.У.

2. Қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмысы ҚР БҒМ «Қатты тау жыныстарынан блоктарды беттік өңдеу үшін термодинамикалық жұмыс органының құрылымын зерттеу және әзірлеу»

Мақсаты: Жоғары қуатты термоқұралдарды конструктивтік параметрлерін сақтай отырып жасау, маңызды конструктивтік және технологиялық міндет болып табылады, ал осы құралдармен манипуляциялық құрылғыларды жарақтандыру кезінде қол еңбегін толық механикаландыруға, жұмыс және қоршаған ортаны шудан қорғауға, еңбек өнімділігі мен мәдениетін арттыруға, жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Міндеттері: 1.Газ ағындарын бағыттаудың әртүрлі әдістерімен тау жыныстарының физикалық және механикалық қасиеттерімен бұзылатын тастарды бұзылу механизмін түсіндіру.

2.Термоқұралдардың конструкциялық және ұтымды технологиялық параметрлерін анықтау.

Жұмыс жетекшісі: PhD доктор Букаева А.З.

Leave a Reply