Койбакова Сымбат Еламановна, Қауымдастырылған профессор м.а.

Койбакова Сымбат Еламановнаsymbat.koibakova@yu.edu.kz

Қызметі: «Экология және геология» кафедрасының  профессор м.а.
Ғылыми атағы: PhD қауымдастырылған профессор
Сабақ беретін пәні: «Экологиялық мониторинг», «Зерттеулерге кіріспе», «Қоршаған ортаны зерттеу әдістері»
Ғылыми қызығушылығы: «Қашықтықтан зондтау мәліметтерін қолдана отырып, Құмды мүйіс жағалау аймағындағы топырақтың жай-күйін бағалау және акваторияны кешенді зерттеу
Жарияланымдары: 20-дан астам ғылыми еңбектердің авторы.
1) Kenzhetayev G. Zh., Syrlybekkyzy S., Аkbasova А., Nurbayeva F.K. Koibakova S., Creation of database of the coastal zone of the Caspian Sea soil condition using GIS technologies //Biosciences Biotechnology Research Asia (Индия-Scopus).  2015. Vol 12. P. 2495-2503. DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1929.
2) Кенжетаев Г.Ж. Койбакова С.Е., Сырлыбеккызы С.Караджаев А.Исследование состояния почв на участках строительства судоверфи в районе п.Курык                /Материалы международной научно-практической конференции «Развитие науки и техники в освоении недр Казахстана посвященный 90-летию академика Ш.Есенова, Актау, сентябрь 2017 С.47-54 3)Kenzhetayev G., Koibakova S., Syrlybekkyzy S., Janaliyeva N., Taіzhanova L., Altybayeva Zh. Studying state of soils at construction sites of Shipyard near Kuryk (Kazakhstan) //Ecology,environment and conservation. 2018. Vol 24.        issue 3. P. 1451-1456 (Scopus). EID: 2-s2.0-85058851710
4)Кенжетаев Г.Ж., Перьмяков В.Н., Сырлыбекқызы С. Койбакова С.Е. Экологическая оценка почв на участках строительства судоверфи в районе поселка Курык. Известия ВУЗов Нефть и газ- № 6. — 2018
5) Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбеккызы С., Пермяков В. Н., Койбакова С. Е. Оценка суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами в прибрежной зоне мыса Песчаного // Вестник КазГУ, Экологическая серия. 2019. №2 (59). С. 111-124. URL: https://bulletin-ecology.kaznu.kz/index.php/1-eco/article/view/991.
6)  Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбеккызы С.,Шапалов Ш.К.Койбакова С.Е. Ecological monitoring in coftfl area of Caspian sea using geoinformational technologies Известия НАН РК — №1 -2019
7) AmangeldinovaE.Nurmaganbet S. Syrlybekkyzy, Koibakova, S.E,  A.Zhidebayeva M.Aubakirov THREATS to sustainable development due to increase of greenhouse gas emissions in key sector Journal of  security and sustainability issues.-Vol 9- Issue 1 – 2019.
8) Koibakova, S.E., Kenzhetaev, G.J., Syrlybekkyzy S., Tarasenko, G., Suleimenova, B., Taizhanova, L. Experimental studies of the efficiency of a solar system, including a passive water heater and an active seawater distiller. Heliyon. 2021. Volume 7. Issue 2. 2021 г. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e05938 (Scopus, 82 процентиль).
9) Zavialov, P.O., Kurbaniyazov, A.K., Kayupov, A.A., …Sapozhnikov, F.V., Syrlybekkyzy, S. Koibakova, S.E., Field Measurements of Sea Currents on the Mangistau Shelf of the Caspian Sea. Oceanologythis link is disabled, 2022, 62(4), pp. 458–463
10) Syrlybekkyzy, S., Koibakova, S.E., Kenzhetaev, G.Z., Altybayeva, Z.K., Permyakov, V.N.Environmental aspects of the evaluation of the total pollution of soils with heavy metals in the coastal zone of the Caspian Sea at cape peschany IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled, 2022, 1043(1), 012056
Халықаралық тағылымдамалар:
Yildiz technical University, «YTU international Relations»
Гранттық жобалар:
ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру жобасын орындаушы (мемлекеттік тіркеу№ 0112рк02173) «Каспий жағалауы аймағы мен техногендік объектілердің қоршаған табиғи ортасының компоненттерін кешенді зерттеудің ғылыми негіздемесі» тақырыбы бойынша (2012-2015 жж.). «Каспий теңізінің Маңғыстау қайраңындағы теңіз ағыстарының режимін пилоттық зерттеу» (2012-2015 жж.) тақырыбы бойынша ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру жобасының жауапты орындаушысы (мемлекеттік тіркеу№ 0120рк00567).

Leave a Reply